Regulamin

Na czas imprezy „Spotkanie Managerów 2023”, zwanej dalej Spotkaniem, organizowanej w dniu 8-9 marca 2023 r. w Hotelu Andels w Łodzi, wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich uczestników. Rejestracja na spotkanie jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się z treścią regulaminu oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania. Treść regulaminu jest zamieszczona na dedykowanej stronie internetowej, na której uczestnicy dokonują rejestracji www.budujemylepszyswiat.pl

 1. Organizatorem imprezy jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz.
 2. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wymagań obiektu, w którym odbywa się spotkanie, w szczególności przestrzegania przepisów ppoż. obowiązujących na terenie obiektu.
 3. Należy zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, a w szczególności nie zagrażać bezpieczeństwu swojemu i innych osób.
 4. Zabrania się wnoszenia i posiadania przy sobie:
  1. a) własnego alkoholu, środków odurzających i środków chemicznych.
  2. b) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
  3. c) przedmiotów niebezpiecznych w szczególności: broni, noży, narzędzi, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych.
   W przypadku naruszenia przez uczestnika spotkania tego punktu organizator zastrzega sobie wezwanie Policji w celu przeszukania lub wykonania odpowiednich testów. Organizator zwraca uwagę, że w przypadku gdy uczestnik zauważy zagrożenie powinien oddalić się z miejsca zagrożenia i niezwłocznie poinformować organizatora lub Recepcję hotelu.
 5. Zabrania się uczestnikom spotkania używania haseł o podłożu rasistowskim, wyznaniowym oraz ogólnie przyjętych społecznie za obraźliwe, za wyjątkiem części artystycznej przygotowanej przez Organizatora.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika/ków spotkania używających tego typu haseł.
 6. Organizator informuje, że warunkiem koniecznym do uczestniczenia w spotkaniu jest wyrażenie zgody na bycie fotografowanym, filmowanym, rejestrowanym przez Organizatora, i/lub inne powołane podmioty trzecie.
  Organizator zastrzega sobie prawo do użycia, transmitowania, publikowania i licencjonowania, bez uiszczenia opłaty lub innej formy zapłaty, ich głosu, wizerunku oraz podobizn, które mogą zostać wykorzystane z prawem do w transmisji na żywo lub z odtworzenia, za pośrednictwem ekranów wizyjnych i innych metod przesyłania i rejestracji danych, na fotografii lub za pośrednictwem innych współczesnych technologii medialnych, w szczególności mediów społecznościowych i Internetu. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem tej zgody.
 7. Organizator informuje, że posiada polisę OC.
 8. Organizator odpowiada za zabezpieczenie spotkania wyłącznie w obszarze obiektu Hotelowego i terenu ogrodzonego przylegającego do obiektu w godzinach 10:00 - 02:00 w dniu 8.03.2023 oraz w godzinach 10:00 - 15:00 w dniu 9.03.2023.
 9. W pozostałych przypadkach nieujętych w regulaminie zastosowanie maja przepisy kodeksu Cywilnego.
 10. Jeżeli uczestnik zauważy zagrożenie lub naruszenie zasad, jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację do osób wyznaczonych przez Organizatora lub do pracowników recepcji hotelu.
 11. Za wszelkie szkody umyślne, wyrządzone w mieniu Hotelu lub osób trzecich, Organizator zastrzega możliwość zastosowania regresu na drodze postępowania odszkodowawczego.
 12. Dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa wynikającego z SARS-COV 2.
  1. 12.1. Osoby z widocznymi objawami choroby (kaszel, gorączka, katar, ogólne złe samopoczucie wynikające z infekcji) powinny poinformować organizatora i odwołać przyjście.
  2. 12.2. Rejestracja na spotkanie jest równoznaczna z potwierdzeniem, że wg najlepszej posiadanej wiedzy uczestnik nie jest chory i nie stwarza zagrożenia dla innych osób.
  3. 12.3. Jeżeli w trakcie uroczystości u uczestnika wystąpią wymienione w ppkt. 12.1 objawy, Organizator prosi o przekazanie informacji i w uzgodnieniu zostaną podjęte dalsze działania.